الکی امیدواریم یه روزی وضع این مملکت درست بشه و مردم در عمل در اولویت باشن نه در حرف مفت. فقط شاهد جنگ قدرت بین مسئولین هستیم و تخریب طرفین