کاری به درست یا غلط بودن حرفش ندارم، توضیحش برام مهم بود. این که دقیقن گفت منظور دولت از تورم ینی چی. مثل دولت قبل مبهم نبود