گزارش‌گر ترکیه عالیه، خیابانی‌طور و حماسی گزارش می‌کنه