به خاطر این گزارش‌گر و تماشاگرای ترکیه دوست دارم ترکیه بازی رو ببره. گور بابای پیش‌بینی #Tur