ترکیه تو مقدماتی یورو هم با چک هم‌گروه بود و تو پراگ برده بودتش
عرض به خدمتتون که هلند رو هم سه صفر زده بود همون موقع ‎· mojtaba