ترکیه‌ای ها خیلی امیدوارن به صعود به عنوان یکی از چهارتیم سوم. منم امیدوارم