امروز از درد کم مونده بود غش کنه، داروهای مخدر هم اثرساز نیست. دکتر گفت ببر کلینیک درد عصب اون قسمت رو از کار بندازن