گزارش‌گر ترکیه بدجوری حالش گرفته شد با گل ایرلند. بازی مساوی می‌شد ترکیه صعود می‌کرد