قاعدتن الان باید سحر روز بیست و هفتم می‌بود نه هفدهم