شکمم به طرز محسوسی عقب رفته این ۱۷-۱۸ روز. کاش برنگرده سر جاش، من که رعایت نمی‌کنم حداقل اون رعایت کنه