یوسف پسر همسایه‌ی ما بود. یه پسر خوش‌تیپ و خوش‌قیافه و کاری. کارگاه باباش رو تنهایی می‌چرخوند. رفت #سربازی کنسرو فاسد دادن بهش. فوت کرد