من سفید شدن موهای مادرش رودیدم.شکستن پدرش رو.پدرش دیگه اعتراض نمی‌کرد به بازی بچه‌ها جلوی خونه‌شون.یه صندلی می‌ذاشت جلو در و تماشاشون می‌کرد