خواهراش رو تو غسالخونه کسی نمی‌تونست آروم کنه. می‌گفتن اومدیم عروسی داداشمون. کی می‌گه مرده؟ خیلی دردناک بود