دانشجویی که فکر می‌کنه با چند تا جزوه خوندن و امتحان دادن و مدرک گرفتن میشه مهندس و کار بلد، آیا نباید با مثانه‌ی پر رفت سراغ مدرکش؟