چرا همه‌ش می‌گید بیچاره مادرای سربازا؟ والا به خدا پدرا هم دل دارن، پدرا هم نگران بچه‌شون هستن. پدر هم با شنیدن خبر قوت جوونش داغون میشه