حالا دسته‌گل هیچی، اون شیرینبه چی بوده و چقدر بوده که شده ۲۵۰؟ اونم برای خواستگاری. باز بله برون بود یه چیزی https://t.co/LFizigSEiY