کاش همین روال ادامه پیدا کنه و بدونه که داره خوب میشه