می‌گفت امروز یخورده خوابیدم. بمیرم براش که ۹ ماهه نشسته می‌خوابه و خواب راحت نداشته