ینی سحری رو که خوردم، مثل خرس می‌افتم می‌خوابم. آی می‌خوابم آی می‌خوابم. این سه شب بی‌خوابی باید جبران شه