انگلیسی‌ها اعلام نتایج یهویی ندارن مثل ما؟ شب نصف رایا مشخص بشه؟ چقد عقبن از ما