هنوز کسی از ائمه‌ی جمعه نگفته بریتانیا دچار اختلاف درونی شده و داره از درون می‌پاشه و سقوط اتحادیه‌ی اروپا نزدیک است؟