گند خورده تو روابط فامیلی. با یه سری بایدها و نبایدهای احمقانه. با خودخواهی‌ها. با نگذشتن‌ها