سریال امام علی (ع) همیشه برام حرص درآر بود. حرص جهل مردم