آدم خفه میشه از حرص، هیچ‌وقت یه همچین روزگاری وجود نداشته و نداره و نخواهد داشت