داریوش ارجمند عالی بازی کرده نقش مالک رو و البته دیالوگ‌هاش محشره.مالک همه‌ش خشم و غضبش رو تو حرف‌هاش بروز می‌ده و با نیش و کنایه حرف می‌زنه