شب شهادت مولا،جلوی حرم امام رضا، زن عرب شیرینی پخش می‌کرد،فکر کردیم نذریه و گرفتیم و گفتیم خدا قبول کنه.وقتی دلیلش رو فهمیدیم که دیر شده بود