جهل می‌تونه کاری کنه که ابن ملجم با پیشانی پینه بسته از اثر سجده، با شمشیر بر فرق عدل و ایمان و علم مطلق بزنه با نیت عمل به حکم الهی