«با مردم به گونه‌ی حيوان درنده كه دريدن آنان را مغتنم مى‌داند برخورد مكن زيرا مردم به دو گروهند يا برادر دينى تو و يا همانند تو انسان هستند»