داروخانه گفت برید تامین اجتماعی نسخه رو تایید کنه.گفتم مگه اینترنتی تایید نمی‌کنید؟ گفت این نسخه نه.رفتم بیمه گفت خودشون می‌تونستن تایید کنن