شقیری فقط این گل رو زد که پیش‌بینی دقیق منو به فنا بده وگرنه تیم‌شون که صعود نمی‌کرد