خدا رو شکر که حواسش به تابلوی بخش شیمی درمانی نبود وگرنه نمی‌شد قانعش کنم که تو با این مریضا فرق داری