شرکت «آذر ابهر» کبریت زده با طرح پرچم جمهوری اسلامی ایران با تمام جزئیاتش و اینطوری بعد از مصرف افتاده زیر پا https://t.co/chbOl9ouh8