با بند آخرش میشه به اندازه‌ی همه‌ی شب‌های قدر عمر اشک ریخت. فدای دلت عباس...