نزدیک دو سال بود که داخل کیس رو باد نگرفته بودم. افتضاح بود داخلش. صدای فن سی‌پی‌یو هم کم شد بعدش