«پس هر کس به خدا امیدوار باشد باید امید او در کردارش آشکار شود.هر امیدواری جز امیدبه خدای تعالی ناخالص است وهر ترسی جز ترس ازخدا نادرست است»