«چرا حق خدای متعال کوتاهی می‌شود و کم‌تر رعایت می‌گردد؟آیا می‌ترسی درامیدی که به خدا داری دروغ‌گو باشی؟یا او را درخور امید بستن نمی‌پنداری؟»