«پس ترس خود را از بندگان، آماده و ترس از خداوند را وعده‌ای انجام نشدنی می‌شمارد»