ایسلند از همین دقیقه اول نیمه‌ی دوم با تاکتیک بزن زیرش داره بازی می‌کنه