این تعویض باید شروع نیمه‌ی دوم انجام می‌شد نه ۴ دقیقه مونده به آخر بازی