این بچه رو زودتر باید می‌آوردی تو زمین آقای هاجسون