کولر رو کی اختراع کرد؟ من ثواب روزه‌ی روزهای گرم و پر فعالیتی مثل امروز رو تقدیمش می‌کنم