هی خواستم بلند شم بگم خانم اون جدولو بده من برات حل کنم، نتونستم :))