بابام خواهرمو ماه رمضونا مجبور می‌کرد حتمن قرآن ختم کنه. می‌گفت خودم هم کمکت می‌کنم. یکم من می‌خونم یکم تو. خوشبختانه با من کاری نداشت