عرض تیبا دقیقن به اندازه‌ی طول پنکه‌ی ماست. فیت فیت