بدن من در حالت طبیعی همیشه گرمه و گر می‌گیرم. شما دیگه تصور کنید تابستونا بیرون از خونه و دور از کولر چجوریه اوضاع من