بعد ما درباره‌ی حروفی که تو فارسی صدای ز و س میدن غر می‌زنیم. خدایا شکرت