عین خرس یه سره از سحر خوابیدم تا الان. زخم بستر گرفتم