اون قسمت از آخرای «ایستاده در غبار» که محسن رضایی گفت من برای فرستادن حاج احمد به لبنان از امام دستور مستقیم نداشتم، همون.