Avatar for vahid

سبک روایت و تصویرسازی «ایستاده در غبار» رو دوست داشتم. به نظرم در این حالت مخاطب عامی مثل من بیشتر و بهتر وقایع رو درک می‌کنه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10