بزرگوار، خلاصه‌ش می‌کنم سرتو درد نمیارم، اللهم انّی اَسئَلُکَ هرچی که چشمم می‌بینه و دلم می‌خواد